środa, 28 sierpnia 2013

Współrzędne granicy wyłącznej strefy ekonomicznej (EEZ)

Granice wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczpospolitej Poslkiej są ustanowione zgodnie z Art. 16 ustawy z dn. 21.03.1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
  • Dz.U.89.43.233 – Umowa między Polską Rzecząposplitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich w Zatoce Pomorskiej. Układ współrzędnych: System Rauenberg.
  • Dz.U.78.13.57 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 26.05.1978 w sprawie określenia zewnętrznej granicy polskiej strefy rybołówstwa morskiego. Układ współrzędnych: nieokreślony.
  • Dz.U.90.74.441 – Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rządem Królestwa Szwecji i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie wspólnego punktu rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim. Układ współrzędnych: WGS-72, System Radziecki, System Szwedzki.
  • Dz.U.86.16.85 – Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu morza terytorialnego (wód terytorialnych), strefy ekonomicznej, strefy rybołówstwa morskiego i szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim. Układ współrzędnych: nieokreślony.
  • Dz.U.89.54.323 – Umowa w sprawie rozgraniczenia szelfu kontynentalnego i stref rybołówczych między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Szwecji. Układ współrzędnych: WGS-72.
Jednak sporządzenie wykazu tych współrzędnych w jednorodnym układzie współrzędnych nie jest zadaniem łatwym. Największy problem stanowią te akty prawne, które w ogóle nie opisują układu odniesienia, w którym są wyrażone współrzędne. Np. nie znając podstaw formalnych na podstawie których przygotowano Umowę między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu morza terytorialnego (wód terytorialnych), strefy ekonomicznej, strefy rybołówstwa morskiego i szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim (Dz.U.86.16.85), nie można mieć pewności, że wykorzystano układ odniesienia oparty o elipsoidę WGS-84. Można natomiast, ze względu na datę powstania tego aktu prawnego, z całą pewnością można stwierdzić, że współrzędne wykazane w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 26.05.1978 w sprawie określenia zewnętrznej granicy polskiej strefy rybołówstwa morskiego (Dz.U.78.13.57)  nie są oparte na elipsoidzie GRS80/WGS-84.
W niektórych aktach prawnych jest podany układ współrzędnych, w którym zostały określone granice. Pozwala to na przeliczenie tych współrzędnych do obowiązującego obecnie układu odniesienia. Jednak nawet w tych przypadkach, można znaleźć różne parametry transformacji dla jednego układu.
Ze względu na powyższe fakty wskazane jest jednoznaczne określenie współrzędnych w układzie odniesienia opartym na elipsoidzie GRS-80/ WGS-84, z którego mogliby korzystać wszyscy zainteresowani.  Szczegółowe obliczenia współrzędnych granicy wyłącznej strefy ekonomicznej w układach WGS-84/GRS-80 oraz PL-1992 umieściłem w dokumencie:

Dociekliwi zapewne będą chcieli sprawdzić wyniki tych obliczeń z obliczeniami wykonanymi przez  przez Kazimierza Fica z BHMW